Communiqué

Opgrond vun der aktueller Entwécklung vum Covid-19 an de néidegen Aschränkunge wéi se vun der Regierung decidéiert gi sinn, informéiert den FC Koeppchen Wormer, dass souwuel d’Expo “FC Koeppchen, a century of football” de 25/03/2020, wéi och d’Séance académique de 27/03/2020 am Kader vum Centenaire ofgesot sinn.

D’Gesondheet vun iis alleguer geet op allefall vir, wann bis gewosst ass, wéi d’Lag sech weider entwéckelt gëtt een nauen Datum fixéiert an Eech alleguer matgedeelt.

Mir hoffen op Är Verständnis! Stay safe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *