Koeppchen Youth - Lee Risch


13 September 2022

Ab dësem Samsdeg ass et endlech esouwäit→BABYFOOT beim FC Koeppchen.

Wéi dir scho vläit matkritt huet, kënnen och déi ganz Kléng, tëschend 3 a 5 Joer, ab diser Saison beim FC Koeppchen Fussball spillen.

Mir si frou, dass zwee leif Meedercher sech bereet erklärt hun fir iis Kléng ze encadréien an hinnen de Spaass um Sport an firun allem um Fussball mei no ze brengen.

Mir stellen iech Haut déi zweet Trainerin fier, d’Lee Risch.

D’Lee huet daat lescht Joer iwwer als Wäikinnigin eng gudd Figur gemaach an mir sinn iis sëcher, dass och iis Kanner ganz vill Freed wärten mam Lee hun.

Genau wéi och d’Sandy, mecht d’Lee momentan seng Ausbildung fir Joffer ze ginn. 

Wëllkomm beim FC Koeppchen, villmols Merci fir däin Engagement Lee a vill Spaass mat de Kanner.

Info zum Babyfoot:

De Babyfoot ass ab dësem Samsdeg, dem 17.09.2022 all Samsdeg vun 10-11 Auer. Dir kënnt einfach mat ärem Klengen (Meedchen oder Jong) op den Terrain kommen, fir dass si kënnen mattrainéieren oder mellt si firdrun och schon gär un iwwer isen Internetsite oder mat enger Mail op youth@fckoeppchen.lu.

Joergang: tëschend 3 a 5 Joer

Training: Samstes vun 10h00 bis 11h00

 

A partir de ce samedi BABYFOOT au FC Koeppchen.

Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, même les plus jeunes, entre 3 et 5 ans, peuvent jouer au football au FC Koeppchen dès cette saison.

Nous sommes heureux que deux jeunes filles se soient déclarées prêtes à entraîner notre équipe et à leur apporter le plaisir du sport et plus particulièrement du football.

Aujourd'hui nous vous présentons la deuxième entraîneur, Lee Risch.

Lee a fait bonne impression en tant que reine du vin l'année dernière et nous sommes sûrs que nos enfants s'amuseraient aussi beaucoup avec Lee au terrain de foot.

Tout comme Sandy, Lee suit actuellement une formation pour devenir institutrice.

Bienvenue au FC Koeppchen, merci beaucoup pour votre engagement Lee et amuse-toi bien avec les enfants. 

A propos du baby foot :

Le babyfoot c'est tous les samedis de 10h à 11h à partir de ce 17 septembre 2022. Vous pouvez simplement amener votre enfant (fille ou garçon) sur le terrain pour qu'il puisse s'entraîner avec nous, ou vous pouvez l'inscrire à l'avance via notre site internet ou en envoyant un mail à youth@fckoeppchen.lu 

Années : entre 3 et 5 ans

Entrainements : Samedi de 10h00 à 11h00¨

 

 

From this Saturday it's finally time BABYFOOT at FC Koeppchen.

As you may have already noticed, even the very young, between 3 and 5 years old, can play football at FC Koeppchen starting this season.

We are happy that two young girls have declared themselves ready to coach our team and bring them the fun of sports and especially football.

Today we present to you the second trainer, Lee Risch.

Lee made a good impression as the wine queen last year and we are sure that our children would also have a lot of fun with Lee.

Just like Sandy, Lee is currently training to become a teacher.

Welcome to FC Koeppchen, thank you very much for your commitment Lee and have fun with the children. 

About the Babyfoot:

Babyfoot is every Saturday from 10-11 a.m. from September 17th, 2022. You can simply bring your child (girl or boy) to the field so that they can train with them, or you can register them in advance via our website or by sending an email to youth@fckoeppchen.lu 

Year: Between age 3 and 5

Training : Saturday from 10h00 until 11h00

 

https://www.fckoeppchen.lu/informatiounen-86044v4 

 

#mirvunderkoeppchen