Gëff Member vum FC Koeppchen

Kontakt

FC KOEPPCHEN WORMELDANGE
B.P. 34
L-5480 Wormeldange
info@fckoeppchen.lu
 
IBAN LU25 0090 0000 3020 4382 (CCRALULL)
IBAN LU27 0019 9400 6283 7000 (BCEELULL)
IBAN LU68 0024 1090 7730 0000 (BILLLULL)
IBAN LU16 111 0158 4029 0000 (CCPLLULL)
 

Bénévolat beim FC Koeppchen Wormer

Du wëlls gär Deel vun enger motivéierter Equipe sin?

Du hues Spaass drun zesummen am Team ze schaffen?

Du wëlls dech gär sozial engagéieren?

 

Dann bass du genau richteg bei iis.

 

Den FC KOEPPCHEN ass eng grouss Famill an och du kanns en Deel vun dëser Famill sinn.

 

Vum Würschtchen-Griller bis hinn zum Eventplaner, vum Handwierker bis hinn zum Responsabelen vum Material, vum Stadionsprecher bis hinn zum Responsabelen vun der Kommunikatioun...

 

Mir siichen Léit an all méiglechen Beräicher fir eng Hand mat unzepaaken.

 

Mellt Iech iwwer Mail op info@fckoeppchen.lu oder per Telefon um 621619068.

 

MIR BRAUCHEN IECH!

#mirvunderkoeppchen #zesummenfirdkoeppchen

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Sie möchten Teil eines motivierten Teams werden?

Sie arbeiten gerne im Team zusammen?

Sie möchten sich sozial engagieren?

 

Dann sind Sie bei uns genau richtig.

 

Der FC KOEPPCHEN ist eine große Familie und auch Sie können ein Teil dieser Familie sein.

 

Vom Wurstgriller bis hin zum Eventplaner, vom Handwerker bis hin zum Materialmanager, vom Stadionsprecher bis hin zum Verantwortlichen der Kommunikation ...

 

Wir suchen Menschen in allen möglichen Bereichen, die mithelfen.

 

Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@fckoeppchen.lu oder telefonisch unter 621619068.

 

WIR BRAUCHEN SIE!

#mirvunderkoeppchen #zesummenfirdkoeppchen

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée ?

Vous aimez travailler en équipe ?

Vous souhaitez vous engager socialement ?

 

Alors vous avez tout à fait raison avec nous.

 

Le FC KOEPPCHEN est une grande famille et vous aussi pouvez faire partie de cette famille.

 

Des grills à saucisses aux organisateurs d'événements, des artisans jusqu’au gestionnaires de matériel, des conférenciers de stade jusqu’au responsable à la communication ...

 

Nous recherchons des personnes dans tous les domaines possibles pour donner un coup de main.

 

Veuillez nous contacter par email à info@fckoeppchen.lu ou par téléphone au 621619068.

 

NOUS AVONS BESOIN DE TOI!

#mirvunderkoeppchen #zesummenfirdkoeppchen

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

You want to be part of a motivated team?

Do you enjoy working together as a team?

You want to be socially engaged?

 

Then you are exactly right with us.

 

FC KOEPPCHEN is a big family and you too can be a part of this family.

 

From sausage grills to event planners, from artisans to material managers, from stadium speakers to communication manager...

 

We are looking for people in all possible fields to lend a hand.

 

Please contact us by email at info@fckoeppchen.lu or by phone at 621619068.

 

WE NEED YOU!

#mirvunderkoeppchen #zesummenfirdkoeppchen

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Quer fazer parte de uma equipe motivada?

Você gosta de trabalhar em equipe?

Você quer estar socialmente engajado?

 

Então você está exatamente certo conosco.

 

FC KOEPPCHEN é uma grande família e você também pode fazer parte dela.

 

De churrasqueiras a planejadores de eventos, d’artesãos a gerentes de materiais, d’alto-falantes de estádio e comunicação ...

 

Estamos procurando pessoas em todos os campos possíveis para dar uma mão.

 

Entre em contato conosco pelo e-mail info@fckoeppchen.lu ou pelo telefone 621619068.

 

NÓS PRECISAMOS DE VOCÊ!

#mirvunderkoeppchen #zesummenfirdkoeppchen